تعهدنامه مکس اسکیپ

  • مسئولیت هرگونه آسیب به دکور بازی که منجر به خسارت باشد را بعهده گرفته و هزینه آنرا پرداخت میکنم.
  • در صورتی که هر یک از اعضای تیمم بیماری خاصی داشته باشه قبل از بازی اعلام کرده و از بردن آن شخص به همراه حود جدا خودداری میکنم.
  • هیچگونه نوشیدنی الکلی و مواد روانگردان مصرف نکرده و در سلامت جسمی و روانی کامل هستم.
  • هرگونه آسیبی که خودم و اعضای تیمم به حودم وارد کند بعهده خودم می باشد و هیچ مسئولیتی بعهده مجموعه مکس اسکیپ نمیباشد.